คนพิการก็มีฟัน

โครงการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ

สนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้บริหารโครงการฯ: อ.ทญ.ดร.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์


ติดตามเราที่ Facebook
Add line เพื่อรับเรื่องราว สาระสุขภาพคนพิการ

คนพิการก็คือ “คน” ที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางสังคม แต่คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความสามารถและ มีศักยภาพ ดังนั้นการดูแลคนพิการ ควร ตอบสนองความเป็นมนุษย์และความมีตัวตนของคนพิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้รับรู้สิทธิ และสวัสดิการ ที่ควรจะได้รับ ตลอดจน หาแนวทางป้องกันความพิการไม่ให้เกิดซ้ำซ้อน และป้องกันไม่ให้เกิดคนพิการรายใหม่ จากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติอต่อเรื้อรัง

การดูแลคนพิการแบบบูรณาการ หมายถึง การดูแลสุขภาพทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ (ปัญญา)

  • ด้านสุขภาพกาย มีการดูแลคนพิการวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีร่างกาย สมบูรณ์ ไม่พิการซ้าซ้อน

  • ด้านจิตใจ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนพิการรู้สึกมีคุณค่าและศักดิ์ศรี มีพื้นที่ทางสังคม

  • ด้านสังคม มีระบบช่วยเหลือให้คนพิการมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สภาพแวดล้อม

  • ด้านจิตวิญญาณ ในที่นี้ หมายถึง การทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายร่วมในการป้องกันและดูแลสุขภาพคนพิการ


****เผยแพร่กิจกรรมดำเนินการของโครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ ช่องปากของคนพิการสำหรับประเทศไทย ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)****

วารสารทันตภูธรฉบับพิเศษ “คนพิการก็มีฟัน”

เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจและความสุขในการทำงานทันตสาธารณสุขชุมชน

Blog สุขใจปลายปากกา "คนพิการก็มีฟัน"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ทันตภูธร ONLINE

บริษัท ทันตภูธรและเพื่อน จำกัด เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน